Beijing Winter Olympics | a picture to understand the combination of “green bucket” how to win the ninth gold

2022-05-09 0 By

Reporter: Shan Xu, Zhang Han Photo: Wang Yuguo Editor: Lu Yuchen, Huang Xuguo